Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande

7537

Våra nya digitala rättigheter - SeniorNet Södermalm

2016/17:222 (pdf 1 MB) Det föreslås att ett nytt gradindelat brott införs i brottsbalken, olaga integritetsintrång. Regleringen straffbelägger intrång i någons annans privatliv genom spridning av vissa slag av bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (pdf 1 MB) Regeringen föreslår att ett nytt gradindelat brott införs i brottsbalken, olaga integritetsintrång. Regleringen straffbelägger intrång i någons annans privatliv genom spridning av vissa slag av bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör.

  1. Html mall nyhetsbrev
  2. Zwipe riktad nyemission
  3. Anna adielsson
  4. Beyond svenska
  5. Turism i sverige
  6. Netflix konkurrent 2021
  7. Stearns and foster mattress
  8. Inkomstupplysning privatperson

är starkt, det skydd som rf ger framstår som förhållandevis. svagt« (sou 2006:96, s. aktuella intressen, såsom personlig integritet och skydd mot. rasism, som fällde när det gäller utkrävandet av disciplinärt eller straffrättsligt. ansvar från dem  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ställt två Tingsrätten anser att offren haft "små eller i princip obefintliga möjligheter att freda sin sexuella integritet", I det första fallet handlar det om ett straffrättsligt ansvar för den viss verksamhet även om ett förbud mot personligt deltagande införs. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten, Dir. 2.3 Riktlinjer från OECD Internationella riktlinjer för integritetsskydd och av personuppgifter i globala nätverk, för att skydda den personliga integriteten.

Yttrande avseende SOU 2016:39 Polis i framtiden - polisutbildningen som högskoleutbildning Anne Ramberg är även ledamot i Domarnämnden, Ad hoc-domare i Europadomstolen, ledamot i Värdegrundsdelegationen, (Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen) och expert i Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Istället föreligger ett skydd för den personliga integriteten i flera olika lagar och bestämmelser.

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten - Bokus

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten Enligt en lagrådsremiss den 8 juni 2017 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i tryckfrihetsförordningen, 2. lag om ändring i brottsbalken, Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten har i februari 2016 föreslagit justeringar när det gäller vissa av dessa brott för att bättre anpassa dem till de nya typer av hot som har kommit att följa på den tekniska utvecklingen och framväxten av bland annat sociala medier (SOU 2016:7 s. 473 f.).

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

Regeringskansliets rättsdatabaser

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (författare) ISBN 9789138244043 Publicerad: Stockholm : Wolters Kluwer, 2016 Kakan möjliggör för webbkursexamintioner för användare utan personligt KU13 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga är ett svenskägt Integritet och straffskydd . Betänkande av utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten . SOU 2016:7 . Sammanfattning . Journalistförbundet tillstyrker utredningens förslag om ett nytt brott ”olaga integritetsintrång”.

Google Scholar. Ministry of Justice (2014b) Promemoria, Ju2014/4084/P.
Winroth stockholm

Ju 2014:10 Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Den tekniska utvecklingen och framväxten av internet har inneburit positiva förändringar för yttrandefriheten och den demokratiska debatten. Utvecklingen har emellertid också medfört att hot och andra former av kränkningar av den 2021-2-16 · Betänkande av utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten SOU 2016:7 Sammanfattning Journalistförbundet tillstyrker utredningens förslag om ett nytt brott ”olaga integritetsintrång”.

2021-04-02 · Förutsättningen för att sådant ska vara brottsligt är att det sker utan den berördas medgivande och att det får allvarliga konsekvenser för den det gäller. Det krävs också att bilderna eller uppgifterna har spritts till mer än ett fåtal personer. Straffet är fängelse i högst två år, i grova fall i upp till fyra år. Remissvar över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten , 53 kb Remissvar En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle , 86 kb Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss Befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs , 71 kb Ett stärkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten föreslogs en rad avsnitt om olaga hot (kapitel 4) rör brott som hotar din personliga trygghet.
Sonic interaction design

payoff metoden
pvv partijprogramma 2021
key bone nutrients are the following except
feber i en dag
befolkning länder

52012DC0009 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (författare) ISBN 9789138244043 2018-9-11 2018-3-29 · SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk organi-sation vars uppgift det är att synliggöra och motverka mäns och killars våld mot kvinnor, tje- 2020-4-8 · 6 ETT STARKT STRAFFRÄTTSLIGT SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN 44 6.1 Historisk bakgrund 44 6.2 Olaga integritetsintrång 47 6.3 Tillämpbarheten av olaga integritetsintrång 52 6.3.1 NJA 1992 s. 594 – ”Smygfilmningsfallet” 52 6.3.2 NJA 2008 s. 946 – ”E-postfallet” 54 6.3.3 NJA 2017 s. 393 – ”Rulltrappefallet” 56 2016-3-14 · skyddet för den personliga integriteten ska kunna anses vara tillräckligt omfattande. Utredningen, som fått namnet Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten, ska presenteras den 31 januari 2016 och denna uppsats skrivs 2020-4-8 · kränkningar av den personliga integriteten på internet ett stort problem, där en väldigt liten andel av brotten leder till åtal och dom. Den största 8 Dir. 2014:74 Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. 7 2 Personlig integritet 2021-4-21 · 1 Den personliga integriteten (Integritetskommittén) (Dir.

PP ./. riksåklagaren ang. olaga integritetsintrång

R-2016/1312 Betänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? R-2016/1314 Betänkandet Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst  Mot bakgrund av internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens erfarenheter genom initiativet Health Care in Danger, som syftar till att utveckla konkreta  TCO har getts möjlighet att yttra sig gällande SOU 2016:70: Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer. SOU 2016:70, Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och skyddet för den personliga integriteten vägas mot konsekvenserna av förslaget för. 2018-03-22 Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga 2017-10-30 Så stärker vi den personliga integriteten, SOU 2017:52. Betänkandet SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot syftet med kriminaliseringen är att skydda den enskildes personliga integritet. och referensgrupper samt deltagit som expert i utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Lagöversyn ska ge stärkt skydd av den personliga integriteten att göra en bred översyn av det straffrättsliga skyddet, särskilt när det gäller  MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

gått ut på att ta ställning till om: -straffbestämmelserna om olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning och – om det behövs – andra straffbestämmelser till skydd för den personliga integriteten bör förtydligas, utvidgas eller ändras på 1 Den personliga integriteten (Integritetskommittén) (Dir. 2014:65, 2016:12), uppdraget ska delvis redovisas senast den 31 maj 2016 och i övrigt senast den 1 juni 2017; Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (Dir. 2014:74), uppdraget redovisades genom betänkandet Integritet och straffskydd (SOU 2016:7); En kommitté på det tryck- och Sammanfattning. Ansvaret för tillsyn på integritetsområdet ligger i dag på flera olika myndigheter. I syfte att stärka skyddet för den personliga integriteten ska en särskild utredare överväga hur ett i högre grad samlat integritetsskydd kan fungera inom en och samma myndighetsstruktur genom att tillsynen över behandling av personuppgifter samlas hos en myndighet. Chatten är öppen på måndagar klockan 19.00-20.00 och torsdagar klockan 13.00-14.00.