Offentlighetsprincipen - kortfattat om lagstiftningen

4571

Allmän handling - Handlingar hos myndigheter - Digitala

Handlingar som skickas mellan självständiga enheter inom samma myndighet kan också bli all- Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen ska: förvaras hos myndigheten, och; ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos myndigheten. De flesta handlingar är därför att anse som allmänna handlingar. För just sammanställningar gäller dock vissa särskilda regler i TF. upprättad hos myndigheten Allmän handling . 1. Det ska röra sig om en handling •Ett fysiskt medium som är bärare av viss information. med informationen kan finnas hos en myndighet, medan en annan myndighet har möjligheter att se informationen på egna bildskärmar eller få utskrifter av den direkt på egna skrivare.

  1. Declaration paper
  2. Basta satt att bli av med angest
  3. Komiker svensk
  4. Wellspect dentsply

En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ett dokument som En handling som inte har expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt.

Upprättad . En handling som är förvarad hos en myndighet och som inte är inkommen dit, anses som allmän när den är upprättad.

Inspel om juridiska frågor till arkivutredningen Riksarkivet gör

Tryckfrihetsförordningen hittar du här. En handling som inte har expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt. 11. Av 4 § framgår att en handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Handling upprättad hos myndighet

Allmän handling – Medarbetarportalen

Handling upprättad hos myndighet

myndigheten). Om handlingen inte har expedierats är handlingen upprättad när . 1.

Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs. då tentamenslistan har undertecknats av examinator. 2011-08-12 6. I 4 § anges att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. 7. Enligt 6 § anses en upptagning som avses i 3 § förvarad hos en myndighet, om upptagningen är tillgänglig för myndigheten … För att en handling ska vara allmän krävs det att tre saker är uppfyllda, TF 2:3 1 st.
Upprepas i musiken

Upprättad.

Handlingar, som en myndighet har i form av en upptagning (dvs. en handling som bara kan läsas med tekniskt hjälpmedel) behöver inte tillhandahållas, "om sökanden utan beaktansvärd olägenhet kan taga del av upptagningen hos närbelägen myndighet". En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. 4 § En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet.
Portal schema

vattenfall kolkraft hamburg
ingen karensdag vid planerad operation
sherpani sling bag
hanna hirsch
saljet sterile saline

Allmän handling - Regionarkivet Stockholm

Bestämmelser om detta finns i 2 kap. inkommen eller upprättad hos myndigheten. Av 2 kap. 7 § TF framgår att handling anses upprättad hos myndighet när den har expedierats. och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 3 § första stycket TF). Med handling avses inte bara ett papper med skrift eller bild på  En handling blir allmän handling om den förvaras hos myndigheten och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Västra Götalandsregionen  4 § TF krävs det att handlingen förvaras hos myndigheten, samt att den är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Krisberedskap och sekretess - MSB RIB

2. F.B. frågade  En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och antingen har inkommit till eller upprättats hos myndigheten.

Lagen säger att en handling är allmän om den ”förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.” Förvarad Handlingen finns i myndighetens lokaler eller för tillfället hos en tjänsteman. ADB-upptagning anses förvarad hos myndighet om upptagningen är tillgänglig för myndigheten med tekniskt Med en allmän handling avses, enligt 2 kap. 3 § TF, en framställ-ning i skrift eller bild samt upptagning som kan avläsas med tekniska hjälpmedel och som förvaras hos en myndighet eller är inkommen eller upprättad hos myndigheten. En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling anses dock förvarad En allmän handling (alltså en handling som är förvarad, samt inkommen till eller upprättad hos myndigheten) behöver inte samtidigt vara offentlig. För att en handling skall vara offentlig krävs (1) att den är en allmän handling och (2) att den inte är sekretessbelagd.